Ceangail

Ionnsachadh na Gàidhlig

Schottisch Gaelisch.de - Ionnsachadh na Gàidhlig anns a' Ghearmailt
Sabhal Mòr Ostaig - Colaiste Gàidhlig na h-Alba
Stòr Dàta Briathrachais - Faclair Gàidhlig air an lìon
Taic Gàidhlig - Cùrsa Gàidhlig air an lìon
Bòrd Bràth Gàidhlig-Gearmailtis
Colaiste a' Chaisteil - Ionnsachadh Gàidhlig anns na h-Eileanan Siar.
BBC Alba - Radio is telebhisean Gàidhlig. Tha stuth ionnsachaidh aca cuideachd agus geamanan spòrsail.
Làrach Akerbeltz - An duilleag as fheàrr airson daoine aig a bheil beagan ùidh ann an cànanachas Gàidhlig.
Gaelic 4 Parents - Geamanan, sanasan, leabhraichean ri êisteachd riutha agus spòrs
Comhairle na Gàidhlig ann an Alba Nuadh
Comhairle nan leabhraichean - Ceannaich leabhraichean Gàidhlig
An t-Alltan Dubh - Facail òrain Gàidhlig
Sgleog - Geamanan agus stuth airson deugairean
Tìr nam Blog - Cruinneachadh nam blogaichean Gàidhlig

Làraichean-Lìn againne

Janni - Làrach aig Slèite le mòran dealbhan de dh'Alba agus beagan Gàidhlig
Mona - le mòran Gàidhlig agus rudan draoidheil
Sgiath - Bàrdachd, òrain, sgeulachdan


air ais